Huawei - News - Guangzhou Queenton Electronics Technology Co.,Ltd